நடிகர் சி ம்புவை கூப்பி ட்டு அசி ங்கப்ப டுத்தி விட் டாங்க..!! அதிரடியாக முடிவெடுத்த சிம்பு,அனைவரையும் அ திர்ச் சியில் ஆ ழ் த்திய தகவல் உ ள்ளே..!!

Cinema

ஆரம்பம் முதலே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை உலகநாயகன் நன்றாக தொகுத்து வழங்கி வந்தார். இது அவரது பணியில் சென்று கொண்டிருந்தது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இந்தியளவில் முக்கியமா தென்னிந்தியா என பல்வேறு மொழிகளில் மக்கள் ஆதரவை பெற்று வந்தது. இதனை தொடர்ந்து, கடந்த மாதம் தான் பிக் பாஸ் சீசன் 5 மு டிவடை ந்தது. விஜய் டிவி உடனடியாக பிக்பாஸ் அல்டிமே ட் என்ற நிக ழ்ச்சி யை தொட ங்கி உள்ளா ர்கள். இந்த நிகழ்ச்சி 24 மணி நேரம் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.அதில் இதுவரை நடந்த 5 சி க்சர்க ளையும் கல ந்து போ ட்டியாள ர்களை தேர் ந்தெடு த்து அ ல்டிமே ட் வந்து ள்ளா ர்கள். மேலும், இதில் பல ப ஞ்சாய த்துகள் நடந்து வருகி ன்றது.

தனது படப்பிடிப்பு வேலை காரணமாக இந்த நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழஙகுவதை நடிகர் கமலஹாசன் தவிர்த்து பின்பு பிக்பாஸ் அ ல்டிமே ட் விட்டு வெளியேறிவிட்டார்.அதன் பிறகு இனிமேல் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ் ச்சியை தற்போது தொகுக்க முடியாது என்று சொல் லிவிட் டார். ஆனால் பிக் பாஸ் 6 தொகுத்து வழங்க வந்துவிடுவேன் என்று கூறியுள்ளார்.அதன் பிறகு இந்த இடத்திற்கு சரியான ஆள் யாரென்று தெரிந்த எடுத்து கொண் டிருந்த பொழுது நடிகர் சிம்பு இதற்கு ச ரியாக இரு ப்பார் என்று கூறி அவரை அதில் தொகு ப்பா ளராக நி யமி த்து உள்ளார்கள்.

கடந்த நாட்களில் சிம்பு அவர்கள் வந்த பொது அனைவரும் ஓ வ ர் ஆ க்ஷன் செ ய்தார்கள்,இறுதி நாட்களில் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கும் போட் டியாள ர்களை சந்தி ப்பத ற்காக நடிகர் சிம்பு அவ ர்க ளுடைய பேசி க்கொண் டிருந்த அப்பொழுது வா தலைவா வா தலைவா என்று ப லரும் அவரை வரவே ற்று உள் ளார்கள். அவருடன் பேசி க்கொண் டிருந்த பொழுது போட் டியை பற் றியும் சிலர் பேசி வந்து ள்ளா ர்கள். இவ்வாறு பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொது நடந்து போனது ஒரு சம்பவம்.

நல்ல தான போயிட்டு இருந்தது அப்பறம் என்ன சொல்லும் வகையில் தி டீரெ ன்று சி ம்புவி டம் போட் டியாள ர்கள் அனைவரும் ஒன் றாக சேர் ந்து கே ள்வியை ஒன்று கேட் டுள் ளார்கள். அதில் சிம்பு எங்கு சென் றாலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டாலும் நடிகர் சிம்பு வுக்கு எப்போது க ல்யாணம் என் று தான் ப லரும் கே ட்டுள் ளார்கள். அந்த வகையில் நீங்கள் எப்பொழுது க ல்யா ணம் செ ய்வீ ர்கள் பெ ண் பார் க்கலா மா எப்ப டிப்ப ட்ட பெ ண் வேண்டும் என்று ப லரும் கேட்பா ர்கள் அந்த நிகழ்வு சிம்புவை த ர்மச ங்கட த்திற்கு ஆ ளாகிய வருகி ன்றது.

அன்பாக தான் கேள்வி கேட்கிறாரகள் என்றாலும் என்ன பதில் கூறுவது இப்படி நிலையில் பிக் பாஸ் ஓ ட்டு மொத்த போ ட்டியாள ர்கள் கலந்து பேசிய பிறகு தாமரை அவரிடம் க ல்யா ணம் ப ண்ணிக் கொ ள்ளு ங்கள் வாழ்க்கை ந ன்றாக இரு க்கும் என்று சொ ல்லியுள் ளார்.அதற்கு சிம்பு என்ன சொல் லியிரு ப்பார் சிரி த்தப டி அதை விட்டுவிட் டார். அதன் பிறகு அவர் ம னதில் நினைத்தது நீ எல்லாம் எனக்கு அட் வை ஸ் பண்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு என்று க ண்டி ப்பாக நினைத்திரு ப்பார் என்று ப லரும் கூறி வந்துள் ளார்க ள்.

நடிகர் சிம்பு பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு சென்ற பிறகு அ ங்கிரு க்கும் பிர ச்சனைகளை வைத்து அவர்களை செ ய்வார் என்று நினைத்தால் க டைசி யில் சிம்புவை போ ட்டியா ளர்கள் ந ன்றாக வைத்து செய்துவிட்டார்கள் என்று ப லரும் கூறி வருகி றார்கள். இந்த த கவல் தற்போது ரசிக ர்கள் ம த்தியில் ப ரவலா க பேச ப்ப ட்டு வருகி ன்றது, இனிமேல் கண்டிப்பாக முடிவு எ திர்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *