இயக்குனர் ராஜமௌலியின் மனைவி,மகள்களை பார்த்துள்ளீர்களா? புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப்பிளந்த ரசிகர்கள்..!!

Cinema

இந்திய படங்களை உலக அளவில் பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு சென்ற பல இயக்குனர்கள் உள்ளனர், தமிழை பொறுத்தவரை இயக்குனர் சங்கர் தற்போது ராஜமௌலி அவர்கள் உள்ளார் இவர் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் திரை ப்பட ங்க ளை வெளி யில் கொ ண்டு வந் தவர்தா ன் இய க்குனர் ராஜமவுலி. இவர் மாவீர ன் என்ற திரைப்பட த்தின் மூ லமா க தெ ன்னிந் திய தி ரையுல கில் இயக்குனராக அறிமுகமான. அந்த திரை ப்பட த்தை தொடர் ந்து நான் ஈ எ ன்ற திரை ப்பட த்தின் ரசி கர் ம த்தியி ல் மி கவும் பி ரபலமடைந் தார்.

மெகா மெகா ஹிட் படமான பாகுப லி எ ன்ற திரை ப்படத்தின் மூலம் இந்தியாவில் தனக்கென ஒரு இட த்தை சம்பாதித்துள் ளார். தற்போது ஆர் ஆர் ஆர் எ ன்ற ஒ ரு பிர ம்மா ண்ட திரை ப்பட த்தை இய க்கியுள் ளார். இந்த திரை ப்படம் பொ ங்கல் ப ண்டிகை யை மு ன்னி ட்டு வெ ளிவரு ம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.ஆனால் இயற்கை சூழல் காரணமாக திரைக்கு வரவில்லை.

விரைவில் இந்த படத்தை திரையில் காண ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர். தற்போது கொ ரோ ன கா லமாக இ ருப்பத னால் தி டீரெ ன்று பட த்தை த ள்ளி வைத் துள் ளார்கள். இத னை தொடர் ந்து த ற்போது திரை ப் பிரப லங்க ளின் சி றுவய து புகை ப்படம் ம ற்றும் குடு ம்ப புகை ப்படம் எ ன்று ச மூக வலைதள பக்க த்தில் வைர லாகி வருகி றது.அந்த வ கையில் இயக்குனர் ரா ஜமௌ லி க டந்த, 2001 ஆம் ஆ ண்டு ர மா எ ன்பவ ரை தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண்டுள் ளார். இவ ர்களு க்கு கார் த்திகே யா மற்றும் மயூகா இ ந்த இர ண்டு கு ழந்தைக ள் உள் ளனர்.

சாதரணமாக இருந்த மனிதர் தனது திறமையை வெளிக்கொண்டு வந்ததும் உலக ளவில் பிரபலமாகிவிட்டார்.தன து குடும்ப புகைப்பட த்தை வெளி யிட்டு ள்ளார். அத னை க ண்ட ப லரும் உ ங்க ளுக்கு இவ்வ ளவு பெ ரிய மக ன் ம ற்றும் மக ள் இரு க்கி ன்றார்களா என் று ப லரும் கமெ ண்ட் செ ய்து வருகி ன்றா ர்கள். அந்த புகை ப்பட த்தை நீ ங்களும் பாரு ங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *