செல்லம்மா பாடலுக்கு சும்மா தூக்கலாக நடனம் ஆடிய பெண்கள், இப்படி ஒரு ஆட்டத்தை பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க..!!

Cinema

அந்த காலத்தில் பெண்கள் என்றாலே பொதுவாக அடக்கமாக வீட்டில் மட்டும் தான் இருப்பார்கள், வெளியே செல்லமாட் டார்கள் அவர்களிடம் அணைத்து திறமையும் இருக்கும் ஆனாலும் எதையும் வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள் கா ரணம் அன்றைய சமூ கம், பழங் காலம் முதலே அவர்கள் வாழ்ந்து வந்த ஒரு சூழ்நிலை என்றே சொல்லலாம்.

 

ஆனால் தற்போது சூ ழ்நிலை தற்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வருகிறது, அணைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் சா திக் க தொடங்கிவிட்டனர். நடனத்தில் ஆண்கள் தான் வே கமாகவும் பலவிதமான வளை வு சுளிவு களை காட்ட மு டியும் என்ற காலம் போய் தற்போது பெண்களும் இ ணையாக ஆடிவரு கின்றனர்.

பெண் கு த்து பாடலுக்கு ஆடிய நடனத்தை தான் தற்போது இந்த வீடியோவில் காண இருக்கிறோம் அவர் மென்மேலும் வளர வாழ்த்துங்கள் நன்றி. செல்லம்மா பாடலுக்கு சும்மா தூக்கலாக நடனம் ஆடிய பெண்கள், இப்படி ஒரு ஆட்டத்தை பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *